Hakuohje

Kenelle ja mihin

Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään yhden lukuvuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Perustelluista syistä voidaan tukea myös lyhyempiä, vähintään 6 kuukauden ulkomaisia tutkimusjaksoja sekä myöntää täydentävää rahoitusta.

Hakijan tohtorintutkinnosta on kulunut korkeintaan neljä vuotta (mutta hoitovapaan, asevelvollisuuden suorittamisen, sairauden tai lääkäriksi erikoistumisen aiheuttamat katkokset hyväksiluetaan).

Ei-väitellyt tutkija voi hakea, mikäli hän on saanut väittelyluvan. Tällöin väitöskirjan esitarkastuslausunnot on liitettävä hakemukseen. Apurahaa ei makseta ennen kuin tohtorintutkinto on suoritettu.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Mikäli hakija nauttii täyttä palkkaa, hän ei voi hakea työskentelyapurahaa. Mikäli hakija nauttii osittaista palkkaa, hän voi hakea osittaista työskentelyapurahaa.

Lisäksi voidaan myöntää apuraha kattamaan kaikki ulkomailla työskentelystä aiheutuvat kulut, kuten matka- ja muuttokustannukset sekä koulumaksut ja vakuutukset. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon.

Apurahaa ei myönnetä jo toteutuneiden kulujen kattamiseen eikä tulonmenetyksien korvaamiseen. Apurahaa ei myönnetä tutkimusavustajan palkkaamiseen.

Hakemus ja sen liitteet

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake sekä lataamalla siihen vaadittavat liitteet. Sähköiseen hakemuslomakkeeseen pääsee poolin kotisivuilta klikkaamalla ”Tee hakemus” ja kirjautumalla henkilökohtaisella tunnuksella sisään.

Sähköinen hakemus on lähetettävä hakuajan kuluessa. Sähköistä hakemusta ei tulosteta eikä allekirjoiteta.

Hakemukseen kuuluvat seuraavat pakolliset liitteet: hankkeen tiivistelmä, hanke- ja tutkimussuunnitelma, ansio- ja julkaisuluettelo, väitöskirjan esitarkastajan (ei-väitelleet) tai vastaväittäjän (muut) lausunto, suositukset (1-3kpl), kutsu vastaanottavasta laitoksesta. Liitteiden ainoa sallittu muoto on pdf.

Liitteet voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, paitsi tiivistelmän, joka kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Suositukset voi liittää joko hakija itse tai suosittelija. Jälkimmäisessä tapauksessa hakija lähettää suosittelijalle suosituspyynnön kirjautumalla sähköiseen hakemukseensa ja klikkaamalla hakemuksen yläosassa linkkiä ”Lähetä pyyntö suosittelijalle”.

Hakulomakkeessa kysytään myös kutsujan tai ryhmänjohtajan tärkeimpiä julkaisuja tutkimusaiheen alalta. Tämä koskee ryhmä- ja laboratoriotieteiden alan hakijoita, jotka työskentelevät tutkimusryhmissä.

Hakemuksessa ja/tai sen suosituksissa on hyvä tuoda esiin ulkomaan jakson merkitys oman alan tutkimukselle ja Suomen tieteelle sekä lyhyesti kuvaamaan, millaista irtiottoa post doc -hankkeen asetelma merkitsee suhteessa hakijan väitöstutkimukseen.

Tiivistelmä

Tiivistelmä eli abstrakti sisältää napakasti ilmaistuna (korkeintaan 2 000 merkkiä) 1) perustelun, miksi hakija on lähdössä ko. tutkimuslaitokseen, 2) lyhyen kuvauksen tutkimushankkeesta sekä 3) tiedon siitä, onko perheenjäseniä tulossa mukaan.

Tiivistelmä on kirjoitettava suomeksi tai ruotsiksi.

Hanke- ja tutkimussuunnitelma

Hanke- ja tutkimussuunnitelmasta käy seikkaperäisesti ilmi, mitä hakija tutkii ja miksi hän on menossa kyseessä olevaan tutkimuslaitokseen. Se sisältää varsinaisen tutkimussuunnitelman lisäksi selvityksen siitä, millä tavoin oma tutkimus integroituu vastaanottavassa ulkomaisessa laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Hanke- ja tutkimussuunnitelman on oltava napakka ja tiivis, ja enintään 5 sivun mittainen (pistekoko 12).

Kustannusarvio

Kustannusarvio täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä. Hakijan on eriteltävä mihin kuluihin hän hakee poolista rahoitusta.

Kustannusarvio perustuu hakijan ja hänen perheensä tarpeisiin sekä kohdemaan kustannustasoon. Hakijan on ilmoitettava tieto mukana seuraavista perheenjäsenistä.

Mikäli kyseessä on kaksivuotinen hanke, laadi erikseen kunkin vuoden kustannusarvio.

Kustannusarviosta on käytävä ilmi Säätiöiden post doc -poolista haettava summa, seuraavaan tapaan eriteltynä:

Työskentelyapuraha* (ks. maakohtainen ohje)
Muutto- ja matkakulut (erittele)
Mahdolliset muut kulut,
esim. lasten koulu- tai hoitomaksut, (erittele)
esim. tutkimuskulut (erittele)
esim. ylimääräiset vakuutukset (erittele)
Yhteensä

*Mikäli hakija nauttii täyttä palkkaa, hän ei voi hakea työskentelyapurahaa.

Poolista myönnettyjä työskentelyapurahoja pääsääntöisesti koskee vakuutusvelvollisuus Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Vakuutusvelvollisuus ei koske tutkimuskuluihin myönnettävää osuutta. Apurahansaajan tulee ottaa yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan vakuutusvelvollisuutensa selvittämiseksi.

Lisätietoa: Maatalousyrittäjäin eläkelaitos

Säätiöiden myöntämät apurahat ovat verovapaita valtion vuotuisen taiteilija-apurahan määrään saakka (v. 2023 25 838,76 €). Huom! Suuren apurahasumman saajan tulee varautua apurahan osittaiseen verottamiseen.

Lisätietoa: VerottajaTieteentekijöiden liiton vero-opas, sekä Säätiöt ja rahastot ry.

Ansio- ja julkaisuluettelo

Ansioluetteloon on merkittävä hakijan syntymävuosi sekä tieto hakijan mukana ulkomaille seuraavista perheenjäsenistä. Ansio- ja julkaisuluettelosta käy ilmi hakijan tähänastinen tutkijanura. Julkaisuluetteloon merkitään tärkeimmät akateemiset julkaisut. Ks. tutkimuseettisen neuvottelukunnan malli.

Suositukset

Hakemukseen on liitettävä vähintään yksi suositus. Suositukset on toimitettava hakuajan puitteissa. Suosittelija voi ladata suosituksensa suoraan poolin tietokantaan apurahanhakijalta saamillaan tunnuksilla. Vaihtoehtoisesti suosittelija voi toimittaa suosituksensa apurahanhakijalle, joka liittää sen osaksi hakemustaan. Mikäli sama suosittelija kirjoittaa suosituksia useammalle hakijalle, hänen tulee priorisoida suosittelemansa hakijat.

Päätökset

Hakemukset arvioidaan tieteellisissä asiantuntijapaneeleissa. Monitieteiset hakemukset arvioidaan tarvittaessa useassa paneelissa. Omasta hakemuksesta, hakemuksen arvioinnista tai yksittäisistä rahoituspäätöksistä ei voi saada palautetta. Myönteiset päätökset apurahasta ilmoitetaan saajille heti päätöksenteon jälkeen. Apurahan saajien nimet julkistetaan poolin kotisivuilla sekä myönnön tehneen säätiön oman käytännön mukaan.

Apurahan lykkääminen

Myönnetyn apurahan käyttöä voi henkilökohtaisista syistä lykätä yhdellä vuodella, mikäli suunnitelma säilyy samana. Pooli ei tue pitempien lykkäysten hyväksymistä.

Väliraportti

Kaksivuotisen apurahan saaneen tutkijan on lähetettävä pooliin väliraportti siinä vaiheessa, kun ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Väliraporttiin on liitettävä selvitys tutkimustyön etenemisestä mukaan lukien maininnat valmistuneista artikkeleista, tekeillä olevista käsikirjoituksista, osallistumisista konferensseihin, postereista, esitelmistä tiede- ja muille mahdollisille yhteisöille.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja raportoi apurahan käytöstä sen myöntäneelle säätiölle, ei poolille.

Tietosuojaseloste

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Säätiöiden post doc -pooli ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot joko kirjallisella, allekirjoitetulla pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvien säätiöiden käyttöön hakemusten arviointia ja käsittelyä varten.