Hur man söker från post doc -poolen

Till vem och för vad

Stipendier som beviljas ur Stiftelsernas post doc -pool är avsedda för nydisputerade forskare som åker utomlands från Finland för åtminstone ett läsår. Av en motiverad orsak kan också kortare vistelser på minst 6 månader stödas och kompletterande finansiering beviljas.

Det har förlöpt högst fyra år sedan den sökande avlade doktorsexamen, men avbrott på grund av vårdledighet, beväringstjänst, sjukdom eller specialisering till specialläkare räknas till godo.

Forskare som inte har disputerat kan delta i ansökan om han eller hon fått disputationstillstånd. I så fall ska utlåtandena från förhandsgranskningen bifogas ansökan. Stipendier utbetalas inte förrän doktorsexamen är avlagd.

Arbetsstipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna. Om den sökande erhåller full lön kan han inte söka om arbetsstipendium. Om den sökande delvis erhåller lön kan han eller hon ansöka om partiellt arbetsstipendium.

Dessutom kan man söka om stipendium från Poolen för att täcka alla utgifter som uppstår under arbetet utomlands, så som rese- och flyttkostnader samt avgifter till läroinrättningen och försäkringar. Den beviljade summan grundar sig på den kostnadsberäkning som den sökande ger.

Stipendium beviljas inte för att täcka tidigare utgifter eller för att ersätta inkomstbortfall. Lön betalas inte, däremot kan ett arbetsstipendium beviljas. Stipendium beviljas inte för att anställa en forskningsassistent.

Ansökan och bilagor


Man söker om stipendium genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret och lägga till de bilagor som krävs. Du kommer till det elektroniska ansökningsformuläret från poolens hemsida genom att klicka på ”Skapa en ansökan” och logga in med din personliga kod.

Den elektroniska ansökan ska skickas inom ansökningstiden. Den elektroniska ansökan undertecknas eller skrivas ut inte.

Följande bilagor till ansökan är obligatoriska: sammandrag över projektet, projekt- och forskningsplan, merit- och publikationsförteckning, förhandsgranskarens (för icke-disputerade) eller opponentens (för övriga) utlåtande, rekommendationer (1-3 st.), inbjudan från mottagande institution. Det enda tillåtna formatet för bilagor är pdf.

Bilagorna kan vara på finska, svenska eller engelska. Sammandraget skrivs dock endast på finska eller svenska.

Rekommendationer kan bifogas antingen av den sökande själv eller av referensen. I det senare fallet skickar den sökande en förfrågan om rekommendation till referensen genom att logga in i sin elektroniska ansökan och klicka på länken ”Skicka förfrågan till referens” överst på ansökan.

I ansökningsformuläret frågas även mottagande professorns eller gruppledarens viktigaste publikationer från detta forskningsområde. Denna fråga berör ansökare som arbetar i forskningsgrupp eller på laboratorium.

Det vore bra om det i ansökan och/eller i rekommendationerna framkommer vilken betydelse perioden utomlands har för det egna forskningsområdet och för vetenskapen i Finland, och hur frånskiljer sig det tilltänkta post doc-projektet från eller vidare utvecklar ansökandens tidigare doktorsavhandling.

Sammandrag

Sammandraget eller abstraktet ska kort och koncist formulera innehållet i projekt- och forskningsplanen (högst 2 000 tecken).

Sammandraget innehåller också 1) motivering varför den sökande har valt ifrågavarande forskningsinrättning, 2) en kort beskrivning av forskningsprojektet samt 3) uppgift om huruvida familjemedlemmar kommer med.

Sammandraget skrivs på finska eller svenska.

Projekt- och forskningsplan

Ur projekt- och forskningsplanen framkommer detaljerat vad den sökande forskar i och varför hon eller han vill till den ifrågavarande forskningsinstitutionen. Förutom den egentliga forskningsplanen innehåller den dessutom en utredning om hur den sökandes forsknining integreras med forskningen hos den mottagande institutionen utomlands. Projekt- och forskningsplanen ska vara kärnfull och koncis, max 5 sidor lång (teckenstorlek 12).

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkningen uppges i det elektroniska ansökningssystemet. Den sökande ska specificera för vilka utgifter han eller hon söker finansiering ur poolen.

Kostnadsberäkningen grundar sig på den sökandes och familjens behov samt på kostnadsnivån i mållandet. Den sökande ska ge uppgifter om de familjemedlemmar som följer med.

Om det rör sig om ett tvåårigt projekt ska du göra en separat kostnadsberäkning för varje år.

Av kostnadsberäkningen ska framgå den summa som söks ur post doc -poolen, specificerad på följande sätt:

Arbetsstipendium* (se landspecifika instruktioner)
Flytt- och resekostnader (specificera)
Eventuella andra kostnader,
t. ex. barnens skol- och vårdavgifter (specificera)
t. ex. forskningskostnader (specificera)
t. ex. extra försäkringar (specificera)
Sammanlagt

*Om den sökande erhåller full lön kan han inte söka om arbetsstipendium

För arbetsstipendier som beviljats ur poolen gäller generellt försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Försäkringsskyldigheten gäller inte för den del som beviljats för forskningsutgifter. Stipendiemottagaren ska kontakta Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA för att utreda sin försäkringsskyldighet.

Mer information: Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Stipendier som stiftelsen beviljar är skattefria upp till den årliga gränsen för statens konstnärsstipendier (år. 2023 25.838,76 €). Obs! De som har mottagit ett stort stipendium måste vara beredda på partiell beskattning av stipendiet.

Mer information: SkattForskarförbundets skatteanvisningar, samt Stiftelser och fonder rf.

Merit- och publikationsförteckning

I meritförteckningen ska antecknas den sökandes födelseår och uppgifter om den sökandes familjemedlemmar som följer med utomlands. Merit- och publikationsförteckningen ska visa sökandens hittillsvarande forskarkarriär. I publikationsförteckningen antecknas de viktigaste akademiska publikationerna. Se forskningsetiska delegationens modell.

Rekommendationer

Till ansökan ska bifogas åtminstone en rekommendation. Rekommendationerna ska inlämnas inom ansökningstiden. Den som ger rekommendationen kan ladda upp den direkt i poolens databas med en kod som han får av stipendiesökanden. Alternativt kan referensen sända rekommendationen till stipendiesökanden, som bifogar den till sin ansökan. Ifall samma person skriver rekommendationer för flera sökande, skall han rangordna de sökande han rekommenderat.

Beslut

Alla ansökningar bedöms i vetenskapliga expertpaneler. Mångvetenskapliga ansökningar bedöms vid behov i flera paneler. Ansökanden får inte feedback angående ansökningarna, deras bedömning eller enskilda finansieringsbeslut. Beslut om beviljat stipendium meddelas sökanden genast efter att beslutet har fattats. Namnen på stipendiemottagarna publiceras på poolens hemsida samt enligt den beviljande stiftelsens egna rutiner.

Uppskov av stipendium

Man kan av personliga skäl skjuta upp användningen av stipendiet med ett år, såvida planen förblir den samma. Poolen förespråkar inte längre uppskov.

Mellanrapport

En forskare som fått flerårigt stipendium ska sända en mellanrapport till poolen i slutet av det första året. Till mellanrapporten ska bifogas en redogörelse över hur forskningen framskridit inclusive omnämningar på färdiga artiklar, manuskript under arbete, deltagande i konferenser, poster, föredrag för forskarpublik och annan eventuell publik.

Utredning om användning av stipendiet

Mottagaren redovisar för användningen av stipendiet till den stiftelse som beviljat det, inte till poolen.

Integritetspolicy

Informationen i ansökan utgör ett personregister enligt personuppgiftslagen. Registret uppdateras, upprätthålls och arkiveras av Stiftelsernas post doc-pool. Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter i registret antingen med en skriftlig, undertecknad begäran eller genom personligt besök samt att rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter och dokument lämnas till de stiftelser som hör till Stiftelsernas post doc-pool för utvärdering och behandling av ansökningarna.